Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť KANDA Production s.r.o. so sídlom Prietržka 152 908 49 Prietržka, IČO:  45640246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 25837/T.

Prevádzkovatel má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: peter@kanda.sk

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s predajom našich produktov spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.

 

Spracúvanie na základe súhlasu:

Vaše osobné údaje na účely marketingu, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o novinkách a zmenách v súvislosti s našimi produktami a službami. môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom, Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku (disclaimer) v nami zaslanej prípadnej žiadosti o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely marketingu , alebo poslaním požiadavky na e-mail: peter@kanda.sk

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:

Na základe oprávneného záujmu sme oprávnení spracúvať osobné údaje pri identifikácii a overení totožnosti návštevy pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa alebo pri používaní kamerového informačného systému na účely ochrany svojho majetku. Na tomto právnom základe môžeme taktiež spracúvať osobné údaje pri vymáhaní pohľadávok alebo v prípade súdnych sporov.

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? 

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán, napríklad na správu IT, správu kamerového informačného systému, vymáhanie pohľadávok, právne zastupovanie v súdnych sporoch, výberové konania. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávneného záujmu sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

 

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 Spoločnosť KANDA Productions s.r.o. má vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte najskôr nám na: peter@kanda.sk. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

HORE